Wibyholms Godsförvaltning

Skogens miljövärden

Vid sidan av det ordinarie skogsbruket med sin generella hänsyn utför vi även riktade åtgärder i projektform, något som kan kallas för Skogens miljövärden med en samlingterm. Projekten kan innebära åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, frihugga kulturmiljöer eller gamla träd, plantera alléer, öka mängden ädellövskog och liknande projekt, med eller utan bidrag från det offentliga.

Under de senaste åren har vi bland annat:

- Inventerat samtliga grova träd på godset, och frihuggit nästan alla som varit i behov av det. Främst handlar det om grova ekar, men även andra grova lövträd samt tallar. Här har Länsstyrelsen i Södermanland genom Karl Ingvarsson samt Malin Nilsson varit mycket behjälpliga med rådgivning och stöd.

- Restaurerat betesmarker, hittills drygt 25 hektar, främst bevuxet med grova ekar, vilka nu mulbetas. Även här har Länsstyrelsen genom Malin Almquist hjälpt till med planer och restaureringsstöd.

- Planterat hundratals alléträd längs med enskilda vägar och vägsamfälligheter. En allé har restaurerats med stöd av Länsstyrelsen genom Rikard Sellberg, de andra allérna har renoverats eller nyanlagts på lämpliga platser i landskapet. Träden som planterats har varit lind, ek och lönn. Fler träd, cirka 100 per år, kommer att planteras kommande år. Träden kommer i framtiden att bidra starkt till den biologiska mångfalden samt landskapets upplevelsevärden och påverka natur- och kulturmiljön positivt.

- Återställt en lövskog genom att hugga bort planterad unggran. Söder om Årdala kyrka har vi i egen regi huggit bort granen och gynnat eken, samt planterat ny ek i anslutning till den äldre skogen.

- Frihuggit en unik grupp av gammeltallar vid Spikstenen i Ripsa. Här finns det en stor mängd gamla tallar, många över 150 år och vissa till och med 250 år eller äldre. Tallarna står så brant till i en sluttning mellan Ripsavägen och Båven att de fått vara ifred både för moderna skogsmaksiner och huggning med häst, däremot inte för inväxande gran. I samband med att tallarna gjordes till nyckelbiotop frihöggs de med stöd från Skogsstyrelsen, och kommer nu att klara sig i många år till. Utsikten från Spikstenen är nu återigen hänförande!

- 2017 års projekt med att frihugga gammeltallar vid Stentorp samt att hugga fram ädellöv vid Stentorp och Karlslund, med stöd från Skogstyrelsen är nu också klara, med ett mycket lyckat resultat.

- Hösten 2020 har två åtgärder med stöd från Skogsstyrelsen utförts. Dels har en slänt söder om Långängen med jätteaspar gallrats, där inväxande gran tagits bort. I närheten har även en gammal igenväxt hagmark, Hagstuguhagen, gallrats igenom för att gynna ädellöv och grova tallar.

- Ökat andelen lövskog genom en plantering av 8 hektar åkermark med hybridasp. Hybridaspen har samma höga naturvärden som vanlig asp men växer mycket snabbare. Dessutom binds kol i de snabbväxande träden och som extra miljö- och klimatnytta binds även kol ner i marken genom rotsystem och förmultning av löv. Aspen är planterad på en åker med mycket låg mullhalt. Vill man i framtiden odla marken igen kommer den att ha gagnats av att ha varit trädbevuxen en tid.

Vissa av projekten inom Skogens miljövärden har skett med EU-stöd, men inte alla. Oavsett om vi fått bidrag eller ej har vi alltid fått ett bra stöd från Skogsstyrelsen, som kommer ut gratis och hjälper till med rådgivning.