Wibyholms Godsförvaltning

Våtmarker

 

De senaste åren har vi bedrivit några olika våtmarksprojekt på godset, i samarbete med Länsstyrelsen och i EU-regi.

Att anlägga eller restaurera en våtmark syftar till flera saker, dels att fånga upp näringsämnen och föroreningar som filtreras i våtmarken och därför inte når havet utan tas upp av växtligheten och bidrar till en minskad övergödning av, i det här fallet, Östersjön. Dels bidrar en våtmark positivt till den biologiska mångfalden, främst för insekts-, kräldjurs- och fågellivet men även klövviltet uppskattar våtmarkerna.

En öppen vattenspegel upplevs också som mycket positivt av de människor som passerar våtmarken, i Vibyholms fall handlar det om stora mängder då samtliga anlagda och planerade våtmarker ligger utefter allmänna vägar.

Våtmarkerna har också en liknande, naturlig, profil, vilket gör att de upplevs som om de alltid funnits i landskapet. Tillvägagångssättet har varit att dämma upp dalar som, före människans påverkan och utdikning, har varit någon form av våtmark. Att anlägga en våtmark på ett sådant sätt gör också att kostnaden per hektar kan hållas ner ordentligt, då det enda som behövs är en dammvall i ena änden och enbart grävning för öar.

Brosätters våtmark (http://vatmarksguiden.se/projekt/vibyholms-vatmark/) var det första projektet, 2009. Våtmarken på ca 14 ha smälter väldigt väl in i landskapet och upplevs både naturlig och vacker från vägen mellan Årdala och Flen.

Under hösten 2016 gjordes nästa våtmark (ca 8 ha stor) på liknande sätt, nu på Sågtorp. Skillnaden mot Brosätter är att det gjordes tre större öar på Sågtorp, i övrigt ligger våtmarken, precis som på Brosätter, naturligt till i landskapet, på botten av en dalgång. Från allmänna vägen mellan Årdala och Blacksta, över Stäringe, syns våtmarken väl. Redan har många olika sorters fåglar hittat hit.

Under sensommaren 2017 anlades en tredje våtmark, på hela 32 ha, i en större dalgång på Skälby, invid väg 53. Till skillnad från dalgångarna på Brosätter och Sågtorp är den dalgången i nuläget beväxt, främst med björk. När vattnet stiger kommer man att efterlikna en naturlig översvämning och hela området kommer att innehålla stora mängder liggande och stående död och döende ved vilket kommer att göra våtmarken till ett riktigt insekts- och fågelparadis.

 

Planer finns för ytterligare 3-5 våtmarker av varierande storlek.

Med hjälp av Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och EU-stöd finns det nu snart tre återskapade våtmarker på Vibyholm.