Wibyholms Godsförvaltning

Våtmarker

 

De senaste åren har vi bedrivit några olika våtmarksprojekt på godset, i samarbete med Länsstyrelsen och i EU-regi.

Att anlägga eller restaurera en våtmark syftar till flera saker, dels att fånga upp näringsämnen och föroreningar som filtreras i våtmarken och därför inte når havet utan tas upp av växtligheten och bidrar till en minskad övergödning av, i det här fallet, Östersjön. Dels bidrar en våtmark positivt till den biologiska mångfalden, främst för insekts-, kräldjurs- och fågellivet men även klövviltet uppskattar våtmarkerna.

En öppen vattenspegel upplevs också som mycket positivt av de människor som passerar våtmarken, i Vibyholms fall handlar det om stora mängder då samtliga anlagda och planerade våtmarker ligger utefter allmänna vägar.

Våtmarkerna har också en liknande, naturlig, profil, vilket gör att de upplevs som om de alltid funnits i landskapet. Tillvägagångssättet har varit att dämma upp dalar som, före människans påverkan och utdikning, har varit någon form av våtmark. Att anlägga en våtmark på ett sådant sätt gör också att kostnaden per hektar kan hållas ner ordentligt, då det enda som behövs är en dammvall i ena änden med en munk för nivåreglering och enbart grävning för eventuella öar.

Brosätters våtmark (http://vatmarksguiden.se/projekt/vibyholms-vatmark/) var det första projektet, 2009. Våtmarken på ca 14 ha smälter väldigt väl in i landskapet och upplevs både naturlig och vacker från vägen mellan Årdala och Flen. Stora mängder änder och gäss trivs i våtmarken.

Under hösten 2016 gjordes nästa våtmark (ca 8 ha stor) på liknande sätt, nu på Sågtorp. Skillnaden mot Brosätter är att det gjordes tre större öar på Sågtorp, i övrigt ligger våtmarken, precis som på Brosätter, naturligt till i landskapet, på botten av en dalgång. Från allmänna vägen mellan Årdala och Blacksta, över Stäringe, syns våtmarken väl. Många olika sorters fåglar, inklusive sångsvan, har hittat hit. Våtmarken sköts genom nivåreglering och bete av nötkreatur, så att den inte växer igen.

Under sensommaren 2017 anlades en tredje våtmark, på hela 34 ha, i en större dalgång på Skälby, invid väg 53. Till skillnad från dalgångarna på Brosätter och Sågtorp är den dalgången i nuläget beväxt, främst med björk. Nu när vattnet stigit efterliknas en naturlig översvämning och hela området innehåller stora mängder liggande och stående död och döende ved vilket gör våtmarken till ett riktigt insekts- och fågelparadis. I takt med att träden faller och bryts ner av naturen kommer våtmarken att bli allt vackrare för det mänskliga ögat. I västra änden betar nötkreatur av köttras.

Under 2019 gjordes två mindre våtmarker i egen regi, 2-3 ha stora, en på Simora och en på Sörby. Samma anläggningsförfarande som de större våtmarkerna gjordes, dvs. att dämma i botten på en dalgång.

Våren 2020 anlades tre våtmarker med hjälp av Länsstyrelsen och EU: Sporrkullen (4,8 ha), Dalinskogen (3,2 ha) samt Herrgölet (9,0 ha).

Sporrkullen läggs precis som de övriga, i en dalgång med en munk och en dammvall i änden. Här växte salix som röjdes bort och lades som risvasar i vattnet till fromma för fåglar som bygger bo i riset.

Dalinskogens våtmark sköts genom bete då den gränsar till en beteshage. Korna betar strandkanten och håller borta vassen vilket gynnar främst vadarfåglar.

Även Herrgölets våtmark kommer att skötas på detta sätt, med bete av kor. Här grävs även en kanal runt en befintlig åkerholme, vilket gör att våtmarken får en stor naturlig ö, här räknar vi med att det kommer att gynna markhäckande fåglar.

 

Under våren 2021 anlades hela 6 våtmarker till - totalt är nu ca 100 ha mark under vatten. Samtliga våtmarker är anlagda i naturliga svackor i landskapet på mark som i stor utsträckning och med vissa undantag inte varit värd att bruka avkastningsmässigt.

2 stycken, Lövlunda och Skälbyklint, anlades i egen regi och de andra 4 (Sörby, Sågstugan, Gustavslund samt Brosätter Lilla) anlades med benäget stöd från Länsstyrelsen och EU. Våtmarkerna har samma karaktär som de övriga, de anlades i naturliga sänkor i landskapet.

Sörby är hela 14 ha stor och grund, med flera häckningsöar - ett riktigt fågelparadis. Sköts med nötkreatur.

Sågstugan är knappt 5 ha, utan anlagda öar men med en naturlig ö (fd. åkerholme) i mitten. Sköts även den med nötkreatur.

Gustavslund på 2 ha ligger i anslutning till skog och hyser även den ett rikt fågelliv.

Brosätter Lilla är bara 1,5 ha, torkar delvis ur på sommaren men gynnar både Båven och Östersjön som recipienter liksom det lokala fågellivet.

De två vi anlagt i egen regi är ca 3 ha vardera.

Med hjälp av Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och EU-stöd finns det nu 14 återskapade våtmarker på Vibyholm.